Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene en Wettelijke Informatie

1.1. AGETO, gcv.

AGETO gcv is een groepering van advocaten in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen  advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

1.2. Leden van de groepering van advocaten

De heer Herman HELLENBOSCH, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0851.751.951.

De heer Daniël VAN INGELGHEM, Advocaat Van Ingelghem, B.V. o.v.v. B.V.B.A., ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0477.098.854.

De voormelde advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van AGETO gcv, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij dit dossier behandelen in eigen naam en voor eigen rekening.

1.3. Statuut en reglementen

Alle advocaten verbonden aan AGETO zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de balie van Antwerpen.

Zij zijn onderworpen aan het reglement van de Orde van Vlaamse Balies, de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be, alsmede de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen, die geraadpleegd of aangevraagd kunnen worden op of via de volgende website: www.balieantwerpen.be.

1.4. Kantoren en contactgegevens

AGETO, gcv, is gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 160, bus 2.1, tel. +32(0)3.237.68.00, fax. +32(0)3.237.68.02.

Per email is AGETO bereikbaar op: info@ageto.eu.

De advocaten van AGETO kunnen bereikt worden op hun individuele emailadressen zoals vermeld op de website www.ageto.eu.

U kunt AGETO tevens bereiken via het contactformulier op de website www.ageto.eu/contact.

Artikel 2 - Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke ten behoeve van een cliënt verrichte prestatie van AGETO, alsmede van haar advocaten, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen AGETO en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de kennisname of toezending ervan.

Artikel 3 - Overeenkomst

3.1. De overeenkomst met de cliënt komt tot stand met AGETO, indien de cliënt een beroep doet op één van de advocaten. De overeenkomst met de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat één van de advocaten zijn dienstverlening aanvangt.

3.2. Niettegenstaande het voorgaande kan AGETO naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen onder haar advocaten zonder dat dit afbreuk zal doen aan de contractspartij van de cliënt. De cliënt wordt steeds op de hoogte gebracht van de gegevens van de advocaat die zijn/haar dossier behandelt.

Artikel 4 - Dienstverlening

4.1. De dienstverlening van AGETO kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, opmaken van overeenkomsten, bijstand bij een procedure, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van AGETO bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden.

4.2. Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van AGETO geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Artikel 5 - Informatie van/aan de cliënt

5.1. De cliënt zal zowel bij de aanvang van de overeenkomst, als tijdens de duur ervan spontaan alle nuttige gegevens en inlichtingen verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem/haar aan AGETO verstrekte informatie en stukken. AGETO is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie of stukken verstrekt door de cliënt.

5.2. AGETO informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar dienstverlening en over het verloop van de behandeling van het dossier.

5.3. De cliënt wordt er hierbij op gewezen dat juridische procedures risico’s en kosten (naast de eigen advocatenkosten) met zich meebrengen.

Artikel 6 - Beroep op derden

6.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de vrije keuze daarvan aan AGETO. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een inleidingszitting, …) door een plaatselijke advocaat.

6.2. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt.

6.3. De erelonen en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de cliënt en zullen in de regel, behoudens akkoord van AGETO, rechtstreeks door de cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door AGETO voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de cliënt.

Artikel 7 – Ereloon - kosten

7.1. De vergoeding voor de dienstverlening van AGETO (het ereloon) wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen (bijv. abonnement of forfait per zaak) aangerekend op uurbasis waarbij het tarief varieert naargelang o.a. de ervaring van de advocaat, de complexiteit van de behandelde materie en de hoogdringendheid van de zaak. Het uurtarief varieert naargelang voormelde criteria tussen € 90 en € 200 per uur. Het toepasselijk uurtarief zal op eerste verzoek meegedeeld worden.

7.2. Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld, heeft AGETO het recht om een ‘succesfee’ in rekening te brengen. Deze ‘succesfee’ kan, naar keuze van AGETO en behoudens specifieke afspraken hieromtrent, bestaan in (i) het vermenigvuldigen met een coëfficiënt (die minimaal 1,1 en maximaal 2 bedraagt) van de aangerekende of aan te rekenen erelonen voor gepresteerde werkzaamheden, (ii) het bijkomend aanrekenen als ereloon van een percentage (dat – tenzij anders overeengekomen werd – maximaal 20 procent bedraagt) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak of (iii) het, bijkomend, aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met het toegekende schadebeding en/of de toegekende rechtsplegingsvergoeding..

7.3. De uurtarieven en erelonen van AGETO  zijn exclusief secretariaats- en andere door AGETO gedragen kantoorkosten (zoals kosten van briefwisseling, aangetekende zending, afgelegde kilometers, dactylo, …), welke aangerekend worden op forfaitaire basis (bedrag per brief, per aangetekende zending, per afgelegde kilometer, …). Het toepasselijk forfait zal op eerste verzoek meegedeeld worden.

7.4. AGETO en de cliënt kunnen onderling overleg andere formules voor de berekening van de erelonen en de kantoorkosten overeenkomen.

7.5. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, notariskosten, erelonen en kosten van gerechtsdeurwaarders, reiskosten en andere voorschotten), worden, indien voorgeschoten door AGETO, afzonderlijk aangerekend.

7.6. AGETO zal haar erelonen, kantoorkosten, en voorgeschoten kosten periodiek (naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een factuur. Het verschuldigde bedrag van de factuur wordt opgesplitst in (minimaal) de volgende posten: (1) erelonen, (2) kosten en (3) voorgeschoten kosten. In de gevallen waar de btw-wetgeving het opmaken van een factuur niet verplicht stelt (i.h.b. ten aanzien van particuliere cliënten die handelen buiten iedere professionele activiteit) kan AGETO eventueel, wanneer zij dit wenselijk acht, ervoor opteren om in de plaats van of voorafgaand aan een factuur een (provisioneel) betalingsverzoek aan de cliënt te richten. Alle bepalingen i.v.m. de facturen opgemaakt door AGETO gelden naar analogie voor ieder dergelijk betalingsverzoek.

7.7. AGETO is gerechtigd voorschotten op erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten te vragen onder de vorm van provisiefacturen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt aan AGETO moet betalen voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse factuur of eindfactuur.  In de tussentijdse factuur of eindfactuur wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten. AGETO is gerechtigd haar werkzaamheden pas aan te vatten of voort te zetten en kosten pas voor te schieten na de betaling van de provisiefacturen.

7.8. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, zijn alle facturen van AGETO voor erelonen, kosten en voorgeschoten kosten betaalbaar binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van de factuur. Provisienota’s dienen te worden betaald uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de datum vermeld op de provisiefactuur. De plaats van betaling is op de zetel van AGETO. Facturen dienen betaald te worden door overschrijving of storting in EURO op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

7.9. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur of provisiefactuur moet hij deze binnen vijftien (15) kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur schriftelijk protesteren.

7.10. Ingeval van laattijdige betaling van een factuur is de cliënt, na door AGETO in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest en/of een schadebeding zal worden aangerekend en hem/haar een laatste termijn van 14 dagen wordt gegeven voor betaling, een verwijlinterest verschuldigd van 7% op jaarbasis, alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd.

7.11. In geval van laattijdige betaling van een tussentijdse factuur of een provisiefactuur kan AGETO haar dienstverlening opschorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden . AGETO is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden.

7.12. De erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten zijn nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage. Enkel op bepaalde voorgeschoten kosten zal, onder de voorwaarden bepaald in de btw-wetgeving, geen btw aangerekend worden.

Artikel 8 – Derdengelden

8.1. AGETO stort alle bedragen die zij voor rekening van de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien zij een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

8.2. AGETO mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. AGETO mag de ingehouden sommen verrekenen met de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. De verrekening wordt vermeld op de factuur. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de factuur te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

8.3. AGETO stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel als mogelijk door aan deze derden.

Artikel 9 - Beroepsaansprakelijkheid

9.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van de advocaten optredend voor AGETO, hebben deze advocaten de basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Advocaten te Antwerpen onderschreven.  De tussenkomst van de verzekeraar bedraagt maximaal € 4.250.000,- per schadegeval voor de vennoten en € 1.250.000 voor de medewerkers en stagiaires. Een overzicht en afschrift van de afgesloten verzekeringspolissen kan schriftelijk opgevraagd worden en wordt kosteloos ter beschikking gesteld.

9.2. De cliënt  aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij/zij lijdt ten gevolge van een gebeurlijk beroepsfout van AGETO en haar advocaten en aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor AGETO en haar advocaten zijn verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van AGETO, haar advocaten en/of aangestelden. De aansprakelijkheid ten aanzien van de cliënt van AGETO, alsmede van haar advocaten met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van hun samenwerking met AGETO, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AGETO en haar advocaten. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat AGETO of haar advocaten en aangestelden hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van AGETO of haar advocaten en aangestelden beperkt in hoofdsom, kosten en interesten tot een bedrag van € 25.000,- per schadegeval.

9.3. AGETO en haar advocaten zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening ten behoeve van en namens de cliënt. De derden worden steeds geacht hun dienstverlening rechtstreeks voor de cliënt te verrichten, waarbij AGETO en haar advocaten enkel optreden als tussenpersoon.

Artikel 10 - Beëindiging

10.1. De cliënt en AGETO kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afdoet aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed door de cliënt. AGETO is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst met de cliënt.

10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst bezorg AGETO het dossier op eerste verzoek terug aan de cliënt.

Artikel 11 - Archivering

AGETO archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf (5) jaar. Originele documenten worden op verzoek van de cliënt aan hem/haar terugbezorgd en dienen in dat geval desgevallend door de cliënt te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is het de cliënt niet toegestaan om de door AGETO en haar advocaten gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan AGETO toegekende opdracht of zaak.

Artikel 13 - Tevredenheid en klachten

Indien de cliënt ontevreden is over de verrichtte werkzaamheden van een advocaat van AGETO, kan de cliënt hieromtrent overleggen met de advocaat zelf. Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt voor de cliënt, wordt op diens verzoek een andere advocaat van AGETO aangewezen om de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen om tot een oplossing te komen.

Artikel 14 - Identificatieplicht

Het preventieve luik van de antiwitwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, B.S. 9 februari 1993) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 7, artikel 26 en artikel 44 van de Wet van 11 januari 1993. De antiwitwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik bepaalde transacties te melden en een aantal administratieve verplichtingen te vervullen. Een melding van bepaalde verdachte transacties dient te gebeuren bij de stafhouder, die de informatie vervolgens doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking. Deze meldingsplicht geldt in beginsel niet in het kader van een (potentieel) rechtsgeschil. Verder is op grond van een wettelijk ingestelde identificatieplicht de advocaat verplicht de identiteit van de cliënt te controleren. De cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat het de advocaat en de stafhouder verboden is om de cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

Artikel 15 - Wijzigingen

AGETO behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In geval van wijziging brengt AGETO de wijziging schriftelijk (per email of brief met in bijlage de gewijzigde tekst of met verwijzing naar de vindplaats van de gewijzigde tekst) ter kennis van de cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de vijftien dagen (15) na kennisgeving van de wijziging, wordt de cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde

Artikel 16 - Ongeldigheid of nietigheid

Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zoudenzijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde instanties

17.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen AGETO (haar advocaten) en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door de deontologische regels van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.

17.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk. Partijen laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor het bevoegde gerecht of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.

17.3. Met betrekking tot de invordering van erelonen wordt in het Reglement van de Orde van Advocaten te Antwerpen van 17 december 2012 op de invordering en taxatie van erelonen een bemiddelingsprocedure georganiseerd. Deze bemiddelingsprocedure is niet verplicht, maar AGETO of de cliënt kunnen er vrijwillig een beroep op doen. De cliënt kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen. De kostenbijdrage die verschuldigd is aan de Orde van Advocaten te Antwerpen in uitvoering van artikel 1 van voormeld reglement is – behoudens andersluidend akkoord en behoudens ingeval vastgesteld wordt dat de ingevorderde erelonen en kosten niet verschuldigd zijn door de cliënt - integraal ten laste van de cliënt.

17.4. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen AGETO en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, en, voor zover van toepassing, de bevoegde instanties van de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen.